REGULAMIN

 

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Pokoje gościnne NADIA prowadzą działalność w zakresie usług noclegowych.
2. Właścicielem ośrodka jest Lucyna Wesołowska. Obiekt znajduje się w Grzybowie przy ulicy Gajowej 8.
3. Klienci korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.
4. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
5. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godz. 15:00 prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.
6. Klienci pokoi gościnnych NADIA zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
7. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego pensjonatu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.
8. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz.10:00 w dniu wyjazdu.
9. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić właścicielowi do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Właściciel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc
10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
11. Klient pensjonatu przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom pensjonatu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w pensjonacie.
12. Za pobyt psa w pensjonacie pobiera się opłatę w wysokości 20 zł/dobę. Pobyt innych zwierząt niż psy należy uzgodnić z pracownikiem pensjonatu.
13. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.
14. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00 - 6:00. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej.
15. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.
16. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
17. W momencie przekazania przez właściciela klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać sprzątnięty, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem. Koszt usługi wynosi 50 zł.
18. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
19. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 50% ogólnej kwoty zamówienia.
20. Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
21. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.
22. Z placu zabaw mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zameldowane.
23. Trampolina przeznaczona jest wyłączne dla dzieci. Maksymalne obciążenie wynosi 80 kg.
24. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych (dotyczy to również trampoliny).
25. W obiekcie zabronione jest:
zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właścicieli,
zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) w pokojach bez zgody właścicieli,
zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę,
zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
gotowanie obiadów, smażenie w ogólnodostępnej kuchni dla gości.
24. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
25. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.
26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.
27. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
28. Regulamin pensjonatu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.nadia.afr2.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2007r.

Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

             [GŁÓWNA] [POKOJE] [DOMKI] [KONTAKT] [DOJAZD] [REGULAMIN]